پیشینه تاریخی شراء

 

 

 

 تپه کوزره مربوط به هزاره اول قبل از میلاد سده‌های میانه  دوران‌های تاریخی پس از اسلام است

بررسی چگونگی تکوین حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی که نتیجه تشکیل شهرها است، در دوران قبل از آریایی‌ها بسیار مشکل بوده و تقریباً امکان آن بسیار اندک است.بنابراین تاریخ منطقه شراء را از تشکیل وحکومت مادها آغاز کرده ایم.

به هر ترتیب با ورود آریایی‌ها که بین قرنهای سیزدهم و نهم قبل از میلاد از شرق ایران به غرب ایران مهاجرت می کنند ، سرزمین چهره دیگری به خود گرفته وطی چند قرن شکوفایی، تمدنی بزرگ را به ارمغان آورده است. مادها که شعبه‌ای از آریایی‌ها بودند، پس از مهاجرت به‌ایران درقسمت غرب و مرکز‌ایران سکنی گزیدند و پس از مدتی هگمتانه یا ( همدان فعلی ) را به عنوان پایتخت و مرکز خویش برگزیدند. لازم به ذکر است که مادها تا مدتها فاقد هماهنگی و اتحاد بوده و به صورت پراکنده و مستقل زندگی می کردند.

قیام مادها در کانون بدوی خود یعنی‌ایالات ( بیست کاری) و ( مادای ) و (پاساروا) که به زبان آشوری است، با موفقیت کامل همراه بود . مادها در 674 پ.م. به رهبری خشثریته بر آشوریان مهاجم پیروز می شوند و پادشاهی مستقل ماد را تاسیس می کنند. از آن پس این سرزمین چندین بار دیگر مورد حمله آشوریان و سکاها قرار میگیرد و تصرف می شود. تا اینکه در 625 پ.م. هُوَخشَتَره رهبری مادها را بر عهده گرفته و ماد را از سلطه سکاها آزاد میکند. هُوَخشَتَره در 614 پ.م. شهر آشور را تسخیر می کند و با شکست کامل آشوریان در 605 پ.م. سرزمین آشور را بین خود و بابلیان تقسیم می کند.‌این سه‌ایالت، که کانون انقلاب مردم ماد سفلی بوده  طبق نقشه ارائه شده به طور دقیق و یقین در محدوه شراء می باشد شامل منطقه‌ای وسیع از کزاز و چرا و فراهان و منطقه ی وفس و بزچلو و خنجین تا آشتیان و تفرش وقسمت‌هایی از ساوه و به طور کلی محدوده رود زرینه یا قره چای می باشد. از آثار این دوره  به غار قلعه جوق ،دژ نظامی ویران شده‌ای در شمال غرب روستای چهرقان  وتپه های متعدد درمنطقه قهاوند می توان اشاره کرد.

توسعه و رشد در دوران مادها پس از یکپارچگی و متحد شدن حکومتهای کوچک شروع می شود. از نظر اقتصادی نیز تا قبل از اتحاد حکومتها تحول صورت نگرفته است. زیرا در آن زمان با زندگی رمه داری و گله چرانی و کشاورزی مقتضیات حکومتهای خود کامه به وجود نیامده است. ( محتاط ، 1374 ، 19 ) بنا بر تحقیق و بررسی‌های دیاکونف سرزمین ماد به سه بخش عمده تقسیم شده بود:

الف ) ماد آتروپاتن یا ماد علیا- ماد کوچک

ب) ماد سفلی یا ماد بزرگ که امروز قسمت بزرگ آن را چرّای بزرگ در همدان تا استان مرکزی تشکیل می دهد.

پ) ناحیه پاراتاکنا– استان اصفهان امروزی (دیا کونف ،1346)

طبق اظهار هرودت در اواسط قرن هشتم قبل از میلاد هنوز موضوع سازمان دولتی در نظر ماد‌ها مجهول بوده و فقط جماعات جداگانه بر اساس اطاعت و انقیاد شخصی به وسیله (قضات ) که به انتخاب مردم برگزیده می شدند ، اداره  می شد. از نظر اقتصادی مادها به کار زراعت اشتغال داشتند ولی شغل اساسی آنها  به یقین دامداری، به خصوص اسب داری بوده است.(همان،86)

 طبق نظرات  دهگان و محتاط  ناحیه چرا و شازند و سربند محل پرورش و نگهداری اسبهای ماد بوده اند و اقتصاد آن زمان با توجه به محیط جغرافیایی با هر نگرشی به اسب معطوف می شده است.( دهگان ، 1331 ؛ محتاط،1368)

دولت و تمدن ماد با غلبه کوروش بزرگ و پادشاه پارسیان بر (آستیاژ)آخرین پادشاه ماد در سال 550 قبل از میلاد درون حکومت و قومیت پارسها مستحیل شد.کوروش صاحب امپراطوری ماد شد و با‌این عمل خویش مردمی را که در حقیقت از نژاد وتیره خودش بودند و بر سرزمینهای آشور،بین النهرین، ارمنستان و کاپورکیه  تسلط ناپایداری داشتند با سرزمین خویش در مرزهای سواحل خلیج فارس توأم ساخت.( عده‌ای خاور شناس، 1346)

تا آنجا که اطلاع داریم امپراطوری‌ایرانیان اولین سیستم تقسیم مملکت را به استانهای چندگانه‌ایجاد نمود .در دوران هخامنشی سرزمین‌ایران به بیست‌ایالت یا بنا به نوشته ی هرودت بیست ساتراپ تقسیم می شده است، که ماد سفلی(از ری تا همدان) جزء ساتراپ دهم بوده است. فهرست بیست گانه استانهای‌ایران با توجه به تاریخ هرودت و سنگ نبشته‌های بیستون کشف شده است .( محتاط، 1374)

ساتراپ دهم)- ماد-‌ایران مرکزی و غربی

ساتراپ دهم که شامل چرّای بزرگ می شده ،بیشترین مساحت و مهمترین بخش آن را تشکیل می داده است؛اهمیت‌این ناحیه را در زمان قبل از اسلام معلوم می نماید و از طرف دیگر هر گونه تصمیم گیری و فرامین حکومتی، نوع معیشت، تخصصها، حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی و رشد و توسعه از هر نظر در ساختار تمدن آریایی آن زمان مشمول ساتراپ دهم نیز می شده است.که به دلیل جنگ‌ها و هجوم اقوام وحشی و خارجی به سرزمین ماد سفلی ، اسناد و نوشته‌ها و آثاری که به طور وضوح مبین زندگی و تمدن آن دوران باشد از بین رفته است ، به عنوان مثال

1-از خط نوشته دوران ماد، درداخل‌ایران چیز زیادی باقی نمانده، تنها سند مهم زبان " تاتی" است که از شاخه‌های زبان (مادی) بوده و اکنون در بخشهایی از استان مرکزی  ناحیه" وفس " با آن زبان سخن می گویند.

2-تمام سنگ نوشته‌ها و الواح مکشوفه مربوط به دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی است و آنها توجهی به آثار و تمدن قوم ماد نداشتند.

3- یورشهای مداوم 46 ساله آشوریان به سرزمین ماد که سبب ویرانی شهرها و شهرکها شد از جمله مشرق همدان ( شراء ).

4-هجوم بیست و پنج ساله سکاها به ماد سفلی ( چرّا ) و ویرانی شهرها و شهرکها.

5-ویرانگری‌های اسکندر مقدونی در قسمتی از غرب‌ایران و ناحیه ی ماد و نابودی کلیه نوشته‌های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و بنا بربرخی نوشته‌ها کتاب اوستا که برروی شش هزار جلد پوست گاو با آب طلا نوشته شده بود که اسکندر آن را به یغما برد.

6-دگرگونی و تغییر خط و الفبا از پارسی باستان ابتدا به هخامنشی و سپس به پهلوی ساسانی.

(محتاط ، 1374،)

از هنگامی که اولین انسانها و اقوام کوچ نشین در ناحیه شراء اسکان گزیدند و در مسیر زمان توسعه پیدا نموده تا زمان پیدایش مادها و تمدن هخامنشی و هجوم اسکندر و جانشینان او، سپس پارتیان و ساسانیان تا زمان هجوم اعراب مسلمان به‌ایران و بعد از اعراب تا امروز،‌این ناحیه  به دلیل جغرافیای طبیعی خاص و سوق الجیشی بودن منطقه در طول دوران زندگی انسانها اهمیت ویژه‌ای در هر عصری داشته است.

با توجه به اهمیتی که سرزمین ماد سفلی ( شراء) در‌ایجاد راه‌ها، پست چاپاری،‌ایجاد قنات‌ها و کاریزها در سرزمین‌های خشک و لم یزرع، همزیستی مسالمت آمیز در درون اقوام ، نوع کشاورزی ، تربیت اسب ،اقتصاد و معیشت ،  اعلام منشورهای فرهنگی و انسانی در مسیر تکامل بشری و... که در زمان و تاریخ خودش و در مقایسه ی با سایر ملل از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار است.

با هجوم اعراب در زمان خلیفه ی دوم به‌ایران،آخرین شاه ساسانی ( یزد گرد سوم) نیز فرار را برقرار ترجیح داده و آخر الامر نیز از غرب‌ایران به شرق‌ایران گریخته و کشته شد.

با توجه به روایات مربوط به آتشکده‌های واقع در روستاهای وره و فراهان و آتشکده برزو ی روستای راهجرد در دوره ساسانیان ، می توان حدس زد که‌این ناحیه در دوره پیش از اسلام از اهمیت مذهبی ویژه‌ای برخوردار بوده است.

فتح ،شراء و فراهان در 23 و 24 ق /644 و 645 م در روزگار خلافت عمربن خطاب انجام گرفته ولی تعیین تاریخ دقیق و نیز نام سرداری که نخستین بار به‌این سرزمین گام نهاد، مشکل است، زیرا متون در‌این نکته که‌این ناحیه با فتح قم، اصفهان یا همدان به تصرف مسلمانان درآمده، خاموشند.

در 189 ق /805م به فرمان‌هارون الرشید ، تمام روستاهای شراء بخشهایی از حکومت عراق عجم به شمار می آمده است. نیامدن نام شراء و حتی نامی از روستاهای آن ،در متون تاریخی و جغرافیایی، می تواند حاکی از بین رفتن اهمیت‌این ناحیه در آن دوره باشد. در زمان حکومت عباسیان امپراطور ی اسلامی به بیست اقلیم شرقی وهفده اقلیم غربی تقسیم می شد. که شراء جزء اقلیم شرقی وجزء استان جبال به حسا ب می آمد.پس از روی کار آمدن قرا قویونلوها سخصی بنام علی شکر از این طایفه غرب کشور را تصرف کرد وبر منطقه شراء نیز حکومت داشت.

از آغاز حکومت قاجارتا اوایل دولت پهلوی این منطقه عراق عجم نامیده می شد. درسال 1342 همدان استان شد. روستاهای شراء حاشیه قره چای بین استان همدان و مرکزی تقسیم شدند.

 ازآثار دوره اسلامی،متاسفانه از قلاع ودیگر آثار تاریخی که قابل ملاحظه باشد چیزی به جای نمانده است.

آثاری از سفال ، قبرستان ،آتشکده به جای مانده از اوایل اسلام ومقابر امامزدگان و ... می توان اشاره کرد.

تا قبل از ظهور اسلام مردم‌این سامان همانند دیگر شهرهای‌ایران پیرو دین زرتشت بوده اند اکنون دین اهالی نقاط مورد بررسی اسلام و مذهب رایج شیعه اثنی عشری می باشد


شهر قهاوند

قهاوند

 
قهاوند
کشور  ایران
استان همدان
شهرستان همدان
بخش شرا
مردم
جمعیت 7356
جغرافیای طبیعی
ارتفاع از سطح دریا ۱۶۱۰
آب‌وهوا
روزهای یخبندان سالانه تقریباً هرسال

قَهاوَند مرکز بخش شرا شهرستان همدان است. جمعیت شهر قهاوند ۷۳۵۶ نفر در سال ۱۳۹۰ است. (سرشماری ۱۳۷۵ خ.).[۲] از روستاهای بزرگ بخش قهاوند می‌توان به روستای کوزره اشاره کرد. قهاوند یکی از قدیمیترین روستاهای استان همدان است که قدمت آن به گفته بزرگان آن به چند سال قبل از ظهور اسلام میرسد و ساکنان قدیمی و پر جمعیت در این روستا به طایفه های قهاوندی،محسنلواز قدیمیترین ساکنان این روستا هستند اشاره نمود. این روستا تا سال ۱۳۲۱ جزو یکی از بهترین مناطق کشاورزی و خوش آب و هوا و دارای باغهای بزگ انگور در استان همدان بود که بعد از این سال و به دلیل احداث بزرگترین نیروگاه برق غرب کشور و چاه های غیر قانونی زیاد و عدم کنترل آن سطح آبهای زیرزمینی فروکش کرده وطی چند سال به کویر بدل گشته در حال حاضر منطقه شراء به کویر همدان و تنها کویر شور زار غرب کشور تبدیل شود. اکسر ساکنان این روستا به کشاورزی و کامیون داری مشغولند و بیشترین محصولات کشاورزی این روستا ( یونجه، گندم، جو، هندوانه وچغندر قند ) میباشد. زبان اهالی در کل منطقه بخش شرا به مرکزیت قهاوند زبان ترکی آذربایجانی می‌باشد.[۳] راههای اصلی این شهر:

ا- قهاوند به کوریجان : این راه پس از عبور از روستاهای اصلی این بخش بوبوک آباد و قرخلر در کوریجان به جاده چهار بانده همدان رزن متصل می شود(مسیر قدیمی کوریجان به شراء و بزچلو و کمیجان)

2-قهاوند به همدان که از مسیر جاده ملایر ارتباط این شهر و بخش را با همدان و ملایر مرتبط می سازد45کیلومترتا همدان

3-ارتباط استان مرکزی که از این بخش کمیجان در استان مرکزی را برقرار می سازد و این راه نزدیک تر از ملایر به اراک مرکز استان است.فاصله کمیجان تا قهاوند 50 کیلومتر می باشد

4-جاده قهاوند به فامنین که تقریبا از بیست کیلومتری جاده قهاوند به کوریجان جدا شده وبعداز ۱۲کیلومتر واردشهرفامنین می شود.این جاده۵کیلومترمانده به فامنین هم واردازادراه همدان-ساوه می شود

هخامنشیان در منطقه شراء

 

 

اغلب روستاهای این منطقه در اطراف رودخانه شراء  یا قره چای واقع شده است. بیشترین تبه ها نیز در اطراف این سکونتگاه­های کنار قره چای قرار گرفته و توسط میراث فرهنگی به ثبت رسیده است. بنابراین قدمت هر یک از این روستاها ی امروزی با توجه به شواهد باستان شناختی به زمان­های بسیار دور می­رسد.

هیچ گونه پژوهش باستان شناسی روشمندی در منطقه شراء صورت نگرفته است و به همین خاطر  منطقه مورد بررسی از منظر تاریخی وباستان شناختی ناشناخته باقی مانده است. با این حال و نظر به اینکه این منطقه در کناره رودخانه قره چای و میانه مسیر این رود قرار دارد همواره انتظار می­ روذ که آثار مهم تاریخی در آن کشف و شناسایی شود.

ازسفالهای موجود در بیشتر تپه ها واستقرارگاه­های باستانی منطقه ، به نظر می رسد در دوره هخامنشی این منطقه از آبادانی و اهمیتی در خور توجه برخوردار بوده است . این موضوع نظر به قرار داشتن دره شراء در مسیر راههای ارتباطی همدان به سمت جنوب ایران توجیه پذیر است زیرا همدان یکی از پایتخت های دوره هخامنشی بوده و بدون شک راههای ارتباطی زیادی به آن منتهی می­شده است . تپه­ های منطقه عمدتاً دارای آثار دوره اسلامی نیز هستند و سفالهای لعابدار زیبایی  مربوط به سده های میانی ومتاخر اسلامی در منطقه به چشم می خورد.

از دیگر موارد نقوش صخره­ ای در مناطق مختلف دره شراء است . گرچه تاریخ­گذاری نقوش مذکور دشوار است با این حال با توجه به فراوانی آن­ها در منطقه و کیفیت بالای برخی نقوش توجه خاصی به شناسایی این اثار باید انجام گیرد. این آثار تنها در روستای ایده لو مورد توجه قرار گرفته است.

ماامیدواریم با بررسی این منطقه ،شرا ءخود را از دل تاریخ بیرون آورد و چهرۀ تاریخی خود را به ما نشان دهد.این امر تلاش مسوولین منطقه وهمچنین استان همدان را طلب می کند.


دعای روز اول ماه رمضاندر دعای روز اول ماه رمضان می خوانیم: "اللهمَّ اجعل صِیامی فیهِ صِیامَ الصائِمین، وَ قِیامی فیهِ قِیامَ القائِمین، وَ نَبِّهنی فیهِ عَن نَومَةِ الغافِلین، وَ هَب لی جُرمی فیهِ یا اِلهَ العالَمین، وَاعفُ عَنّی یا عافِیاً عَنِ المُجرِمی".

"خداوندا ! روزه‌ام را در این ماه روزه روزه داران قرار ده و شب زنده داری‌ام را شب زنده داری شب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بی خبران و ببخش گناهم را در آن ای معبود جهانیان و از من درگذر، ای در گذرنده از گنهکاران".ادامه مطلب

عکس گل زیبای رنگارنگ

رز آبی , رز زرد
عکس گل زیبای رنگارنگ
رز قرمز دسته گل , عکس گل ها
عکس گل زیبای رنگارنگ
زیباترین گل ها , پوستر گل برای دسکتاپ
عکس گل زیبای رنگارنگ
, بهترین گل ها , والپیپر گل های زیبا
عکس گل زیبای رنگارنگ
گلهای زیبا , خوشگلترین گل ها
عکس گل زیبای رنگارنگ
سایت عکس گل , عکس آفتاب گردان , عکس گل
عکس گل زیبای رنگارنگ
عکسهای زیبا , عکل گل رز
عکس گل زیبای رنگارنگ
عکس گل های زیبا و رنگارنگ, گل رز
عکس گل زیبای رنگارنگ
عکس گل آفتاب گردان , عکس گل قرمر
عکس گل زیبای رنگارنگ
زیباترین گل ها , عکس گل لاله
عکس گل زیبای رنگارنگ
گل های رنگارنگ , گالری عکس
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
.
عکس گل زیبای رنگارنگ
برچسب ها : زیباترین گلها

شعر 12 امام

اي يار با شهامت
بگو تو از امامت
امامت خوش لقا
دوازده پيشوا
اول ايشان علي

آمده بعداز نبي

امام دوم حسن
امام سوم حسين

چهارم علي بن حسين

اي يار خوش گفتگو

امام پنجم بگو

از طاهران طاهر است

محمد باقر است

ششم جعفر صادق

هفتم موسي كاظم

هشتم امام رضا

رضا به حكم قضا

نهم محمد تقي

دهم علي نقی

يازدهم عسكري

دوازدهم صاحب است

زنده ولي غايب است

ظاهر شود زماني

روشن كند جهاني

شعر 14 معصوم

من بچه شیعه هستم / خدا را می پرستم
خدای پاک و دانا / مهربان و توانا
پیامبرم محمّد (ص) / که با او قرآن آمد
دین را به ما رسانده / او ما را شیعه خوانده
دختر او زهرا (سلام الله علیها) بود / فاطمه ی کبری بود
فدای دین شد جانش / لعنت به دشمنانش
در روز عید غدیر / بر ما علی (علیه السلام) شد امیر
امیر مومنین است / امام اولین است
امام دوم ما / بخشنده بود و تنها
نام ایشان حسن (علیه السلام) بود / صبور و خوش سخن بود
حسین (علیه السلام) که شاه دین است / امام سومین است
شهید کربلا شد / تربت او شفا شد
وقتی که آب می خورم / بر او سلام می کنم
چهارم امام سجاد (علیه السلام) / به ما دعاها یاد داد
هر یک از آن دعاها / پر معنی است و زیبا
پنجم امام باقر (علیه السلام) / که علم از او شد ظاهر
شاگردها تربیت کرد / اسلام را تقویت کرد
ششم امام جعفر (علیه السلام) / برای شیعه رهبر
صادق و راستگو بود / خدا هم یار او بود
هفتم امام کاظم (علیه السلام) / صبور بود و عالم
اگر چه در زندان بود / معلم جهان بود
امام هشتم ما / امام رضا (علیه السلام) ی والا
امید شیعیان است / چقدر مهربان است
نهم امام جواد (علیه السلام) / رحمت حق بر او باد
کریم و بخشنده بود / ماه درخشنده بود
دهم امام نقی (علیه السلام) / پاک دل و متّقی
هادیِ راه دین بود / یاور مومنین بود
یازدهم عسکری (علیه السلام) / از همه عیب ها بَری
در خانه بود زندانی / شهید شد در جوانی
یازده امام معصوم / شهید شدند چه مظلوم
ولی به امر خدا / امام آخر ما
از چشم مردم بد / غایب شد و نیامد
هزار و چندین ساله / شیعه در انتظاره
بالاخره یه روزی / می شه وقت پیروزی
مهدی (علیه السلام) ظهور می کنه / دشمن رو دور می کنه
جهان می شه پر از گل / نرگس و یاس و سنبل
ما بچّه های شیعه / دعا کنیم همیشه
با هم بگیم : خدایا / بیار امام ما را

شعراصول دین و 12 امام

 بگو اصول دينت

با زبان شيرينت

اصول دين امت

توحيد و عدل ، نبوت

معادِ روز قيامت

بشمار حالا امامت

علي امامِ اول

مي كنه مشكلت حل

شد جانشين نبي

بلند بگو يا علي

امامِ دوم ما

يا حسن مجتبي

آنکه نور دو عينه

شهيدامام حسينه

سجاد،که چهارمينه

زينت عابدينه

كيه امام پنجم

يادت نره د بِجُم

از طاهران طاهره

محمد باقره

يادت نره هميشه

جعفر صادق شيشه

موسي کاظم هفتهِ

زندانِ هارون رفته

رضا ضامن آهو

حاجت مي گيرند از او

کوچکتر از بقيهِ

محمد تقيهِ

دهُم علي النقي

در سامرا نه بقيع

يازدهمين ستاره

اشكام براش مي باره

امام عسگريه

باباي آخريه

امام اثناعشر

ناجي کل بشر

مهدي صاحب زمان

منجي کل جهان

خدابيار ظهورش

خدمت کنيم حضورش

دعا کنيم برايش

شهيد شويم به پايش

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


ویژه نامه ماه مبارک رمضان

 

ماه رمضان

 

 1- رمضان و افزایش حسنات

 پيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند:

شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَزَّوَجَلَّ وَ هُوَ شَهرٌ يُضاعِفُ اللّه‏ُ فيهِ الحَسَناتِ وَ يَمحو فيهِ السَّيِّئاتِ وَ هُوَ شَهرُ البَرَكَةِ؛

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مى‏افزايد و گناهان را پاك مى‏كند و آن ماه بركت است.

بحار الانوار(ط-بیروت) ج93 ، ص340 - فضایل الاشهر الثلاثه ص95

 

 


ادامه مطلب

نرم افزار ویژه ماه رمضان برای موبایل

 

 

در این کتاب مطالبی در رابطه با امام عصر (عج) و ماه مبارک رمضان قرار داده شده است.

این کتاب از کتاب ره توشه مهدوی که سایت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود علیه السلام ساخته است درست شده است.

در این کتاب مطالبی همچون تفسیر برخی آیات قرآن ، آداب دعا در ماه رمضان برای امام عصر(عج) و مطابی در این خصوص قرار دارد.

این کتاب در سه نسخه جاوا ، اندروید و آیفون درست شده است.

برای دانلود کلیک کنید

 


با سردردهای ماه رمضان چه کنیم؟

 

 
 دلایل اصلی سردردهای مکرر بهم خوردن تنظیم خواب است که در ماه مبارک رمضان هورمون هایی که برای آرامش ، خواب و استراحت است به هم خورده و موجب سردرد خواهد شد.

سردرد های مکرر در ماه مبارک رمضان دلایل متعددی ازجمله بهم خوردن تنظیم خواب و قرار گرفتن در معرض نورخوشید و عدم استفاده از مایعات دارد.

 برخی افراد در ماه مبارک رمضان دچار سردرد می شوند که این سردردها دلایل مختلفی دارد.

 دلایل اصلی سردردهای مکرر بهم خوردن تنظیم خواب است که در ماه مبارک رمضان هورمون هایی که برای آرامش ، خواب و استراحت است به هم خورده و موجب سردرد خواهد شد.

 دلیل دیگر عدم استفاده از مایعاتی همچون آب هندوانه، آب سالم، گرمک، طالبی در سحری و افطار می باشد.

اهمیت تنظیم خواب و تغذیه در این ماه به کاهش سردردها کمک می کند.

   قرار نگرفتن در محیط های بسیار گرم و زیر نور خورشید هم از عوامل کاهش سردرد دراین ماه است.

 در پایان : در وعده ای سحری، افطار و شام باید از هرم غذایی و الگوهای متناسب با آن با کفایت و دقت انجام گیرد.

 


استخرهای دو منظوره و پرورش ماهی

الف ) استخرهای ذخیره آب کشاورزی :
اکثراً مستطیل شکل بوده ودر نقاطی مشرف به زمین های زراعی احداث شده اند در این استخرها در صورتی میتوان ماهی قزل آلا پرورش داد که آب ورودی علاوه بر داشتن شرایط لازم جهت پرورش به میزانی باشد که در طول شبانه روز حداقل 50% آب استخر تعویض شود.ادامه مطلب

طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی (پرورش ماهی قزل‌آلا)


وزارت تعاونمعاونت طـرح و برنامهطرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیپرورش ماهی قزل‌آلابا ظرفیت هـشتاد تن در سـالمرداد ماه 1382خـلاصــه طــرح موضوع طرح :پرورش ماهی قزل آلا ( در سیستم مدار بسته )ظرفیت : هشتاد تن در سالمحل اجرای طرح :
ادامه مطلب

دنیای شگفت انگیز قارچ ها

قارچها یکی از امید بخش ترین موجودات زنده ای هستند که درتحقیقات زیست فناوری مورد استفاده قرار می گیرند.


ادامه مطلب

پرورش قارچ در منزل

فصل کاشت:

بهترین موقع برای پرورش قارچ در خانه بین ماههای مهر تا آذر است ولی چنانچه امکانات تهویه هوا و متعادل نمودن درجه حرارت محیط محل پرورش وجود داشته باشد می توان قارچ را در ماههای دیگر سال تعمیم داد.


 

بطور کلی طرز پرورش قارچ مخصوص به خود آنست و می توان آنرا در محیط تاریک پرورش داد و بجز نور مستقیم آفتاب، هر مقدار نور را تحمل می کند. در هر صورت در محل پرورش قارچ علاوه بر آنکه،


ادامه مطلب

مبحث غلات – بخش چهارم (بخش پایانی)

ذرت "Corn", " maize" :

ذرت یکی از غلات مهم جهان و از نظر مقدار تولید در سطح جهانی مقام دوم بعد از گندم را دارد. ظاهرا ذرت درآمریکای مرکزی و از اجداد وحشی خود به نام "Teosinte" تئوزینت با نام های علمی "Zea mayse mexicana" و "Z.m.paviglumis" (Spp ,Sub specise,) اهلی شده است . سابقه ی کشت انواع وحشی به 5 هزار سال قبل از میلاد و سابقه ی کشت ذرت اهلی به حدود 2 هزار سال پیش می رسد . عملیات اصلاحی انسان روی ذرت طی قرن های حاضر بسیار عظیم بوده است . در ایران چند قرنی است که کشت آن مورد توجه قرار گرفته که در ابتدا به صورت کشت فرعی بوده و در حال حاضر از حدود 45 سال پیش توسعه ی کشت ذرت در ایران آغاز گردیده است . عملکرد ذرت دانه ای درایران بطور میانگین 370/3 کیلوگرم در هکتار و میانگین عملکرد ذرت علوفه ای حدود 160/18 کیلوگرم در هکتار می باشد .ادامه مطلب

اهداف اصلاح نباتات

1- بهبود كیفیت كیفیت خصوصیتی است كه باعث افزایش ارزش محصول می‌شود كیفیت در جائی ممكن است به ارزش غذایی یك غله یا طعم و بافت یك میوه تلقی شود. كیفیت جزء مهمی از هر برنامه اصلاح نباتات محسوب می‌شود. به عنوان مثال ژنوتیپهای مختلف گندم آرد تولیدی حاصل از آن را تحت تاثیر قرار داده و نهایتاً حجم و بافت و رنگ نان را مستقیماً تحت تاثیر قرار می‌دهد. بهرحال در گیاه اصلاح شده از لحاظ پروتئین و اسیدهای آمینه ممكن است متفاوت باشد.


ادامه مطلب

تثبیت نیتروژن توسط باکتریهای همیار

ینتروگرسیون :فرایند اینترگرسیون ، به معنای وارد كردن قسنتی از مواد ژنتیكی یك گونه به گونه دیگر می تواند توسط تلاقی های برگشتی مكرر F1 بین گونه ای با یكی از والدین انجام می شود. در اكثر موارد از اینتروگرسیون به منظور انتقال ژنهای مقاوم به بیماری از سایر گونه ها به گونه های زراعی كه فاقد ژن مقاوم هستند استفاده می شود.


اصلاح گیاهان با استفاده از موتاسیون :
به نظر می رسد تنوع ژنتیكی حاصل از موتاسیون مصنوعی با تنوع حاصل از موتاسیون طبیعی یكسان باشد. بنابراین اصول اساسی استفاده از تنوع حاصله از موتاسیون مصنوعی ÿا تنوع حاصل از موتاسیون طبیعی یكسان است. اصلاح كننده بایستی با عوامل موتاژن كاربرد آنها و نحوه ایجاد موتاسیون آشنا بوده و به تشخیص گیا هان موتانت قادر و امكانات و وسایل لازم را دارا باشد. به طور كلی دو عامل فیزیكی و شیمیایی در ایجاد موتاسیون دخالت دارند موتاژنهای فیزیكی شامل اشعه ایكس ، گاما، نوترون و UV می باشد. اكثراًَ‌اصلاحگران به این موتاژنها دسترسی ندارند لذا از مواد شیمیایی عمدتاًَ استفاده می كنند.

هیبریداسیون :
هیبریداسیون یكی از ابزارهای متداول اصلاح نباتات كلاسیك می باشد كه در واقع به تلاقی بین دو واریته برای دستیابی به ژنوتیپ برتر اطلاق می شود. یك برنامه هیبریداسیون ممكن است به واریته های داخل یك گونه یا بین والدین چند جنس مختلف صورت پذیرد. اصلاحگران بعد از هیبریداسیون در جستجوی ژنوتیپهای برتر هموزیگوت نیست بلكه سعی می كنند كه مجموعه ای از ژنهای را انتخاب كنند كه دارای اثر متقابل ژنتیكی مفید و اثرات هتروزیس هستند. وجود پدیده هیبریداسیون امكان انتقال ژنهای مفید از یك گونه به گونه دیگر را فراهم می كند. هیچ پدیده ای در علم اصلاح نتوانسته تاثیر ی مانند واریته های هیبرید روی افزایش مواد غذایی در دنیا بگذارد. واریته های هیبرید به جامعه F1 كه برای استفاده تجاری تولید می شوند اطلاق می شود یكی از روشهای هیبریداسیون ، دابل كراس می باشد كه به خوبی نتایج مطلوب پیامد خود را به ثبات رسانده است .

كشت بافت گیاهی :
كشت بافت فرایندی است كه در آن قطعات كوچكی از بافت زنده از گیاهی جدا شده و به مدت كشت نا محدودی در یك محیط مغذی رشد داده می شود. برای انجام كشت سلولی موفق بهترین حالت آن است این عمل با كشت بخشی از گیاه كه حاوی سلولهای تمایز نیافته است آغاز می شود زیرا چنین سلولهایی می تواند به سرعت تكثیر یابند. قطعات گیاه در محیط كشت می تواند به طور نا محدودی رشد كرده و توده سلولی تمایز نیافته به نام كالوس می كنند بر اینكه سلول گیاهی نمو كند و به كالوس تبدیل شوند لازم است كه محیط كشت حاوی هورمونهای گیاهی مانند اكسین، سیتوكسین و جبیرلین باشد.

كاربردهای كشت بافت های سلولی :
1- تولید مواد شیمیایی
گیاهان به عنوان منبع مهمی از مواد پیشتاز فراورده هایی كه در صنایع مختلف مانند داروسازی، صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی و كشاورزی مورد استفاده اند.
2- گیاهان عاری از عوامل بیماریزایی گیاهی
غلات ممكن است توسط گونه های زیادی از آفات میكروبی ، ویروس، باكتریائی و قارچی آلوده می شوند. این آلودگیها تا حد زیادی موجب كاهش تولید فراورده كیفیت آن و توان گیاه می شوند. آلودگی در درختان میوه بازده محصول را تا 90% كم می كند. اساس به دست آوردن گیاهان بدون ویروس كشت مریستم انتهایی آنهاست با كشت قطعه كوچكی از مریستم می توان كالوس بدون ویروس تهیه كرد.
مواد گیاهی كه از طریق كشت بافت تكثیر می شوند تغییرات ژنتیكی بالایی را نشان می دهند. زمانی كه از كشت كالوس مرتباًَ زیر كشت گرفته شود گیاهان حاصل سطح پلوئیدی متفاوتی را نشان می دهند و همینطور كه بحث خواهد شد این تغییرات ناشی از كشت بافت می تواند تنوع ژنتیكی جدیدی را در اختیار اصلاح كننده نباتات قرار دهد.

پروتوپلاست فیوژن :
اغلب ممكن است پیوند دو گانه گیاه خویشاوند كه از نظر جنسی با هم سازگار نیستند مورد نظر باشد .بدیهی است كه استفاده از روش آمیزش جنسی كه معمولاًبرای پرورش گیاه به كار برده می شود در این مورد ممكن نیست اما با هم در هم آمیختگی و الحاق پروتوپلاست گیاه مربوطه می توان به همان مقصود نائل گردید .
برای انجام این كار دو روش اساسی وجود دارد.
در روش اول از مواد شیمیائی مانند پلی اتیلن گلیلول ،دكستران و اورنیتین به عنوان مواد ملحق كننده وممزوج كننده استفاده می شود كه باعث تسریع در تركیب پروتوپلاسها می گردد. از روش دیگری به نام امتزاج الكتریكی نیز می توان استفاده كرد .در این روش چسبندگی پروتوپلاسها در یك میدان الكتریكی غیر یكنواخت به وقوع می پیوندد و در هم آمیختگی هنگامی روی می دهد كه ضربان یا تناوب كوتاهی از جریان مستقیم به كار برده می شود پس از در هم آمیختگی مجموعه های ژنی هسته و سیتوپلاسم مجدداًبا هم تركیب می شوند ودر نتیجه آرایش جدیدی از تر كیب ژنها به وجود می آید.

تغییر در تعداد و ساختار كروموزوم (مهندسی كروموزوم):

اتو پلی پلوئیدی:
اتوپلی ئیدی در طبیعت به عنوان مكانیسمی برای بهبود اطلاعات ژنتیكی اتفاق می افتد. اتوتترا پلوئید است و ارقام تجاری موزوبعضی از سیب ها اتوتریلوئیدهستند. در بعضی گونه های گیاهی افزایش معقول در تعداد ژنوم با افزایش در اندازه سلول و بزرگترشدن اندامها همراه است . برای مثال تریپلوئید از بنیه بهتری برخوردارند و در مقایسه با سیب های دیپلوئید میوه های بزرگتری می دهند از اتو پلی پلوئیدی برای تولید میوه و گلهای بزرگ نیز استفاده شده است. در برنامه های اصلاحی اتو پلوئیدهای مصنوعی دو هدف مهم در نظر گرفته می شود:
1)تولید یك ژنوتبپ یا تركیبی از ژنوتیپها كه برتر از بهترین دیپلوئیدها در بعضی از صفات مهم باشند
2)افزایش باروری در نباتات بذری

2-آلوپلوئیدی:
بنا به تعریف یك گیاه آلوپلوئید از تركیب و دو برابر نمودن دو یا چند ژنوم متفاوت تولید می شود .تفاوت بین دو ژنوم مختلف بستگی به رفتاركروموزمها در تقسیم كاهش كروموزومی دارد. برای تولید آلو پلوئیدها از دو برابر نمودن تعداد كروموزومهای هیبرید استفاده می شود. آلوپلوئیدها غالباً تتراپلوئید یا هگزا پلوئید بوده واز تركیب ژنومهای دو وسه گونه دیپلوئید به وجود می آید .گندم بهترین نمونه آلوپلوئیدی در غلات است. گونه های گندمی كه دارای 21 جفت كروموزم هستند از تلاقی بین گونه های تترا پلوئید اهلی وگونه دیپلوئید وحشی به وجود آمده اند.

3-آنیوپلوئیدها:
تغییرات كروموزمی را كه شامل یك یا چند كروموزم باشد آنیوپلوئیدی می گویند. اهمیت آنیوپلوئیدی در تكامل گیاهان كمتر از پلی پلوئیدی بوده و زمان لازم برای تكامل واهلی شدن گیاهان آنیوپلوئید طولانی تر از گیاهان پلی پلوئید است .حالات نالی زومی ،مونوزومی،تری زومی ،تترازومی از فرمهای مختلف آنیوپلوئیدی هستند.

نشانگرهای مولكولی:
بسیاری از محدودیتهای روشهای مختلف اصلاح نباتات ریشه در فقدان ابزارهای مناسب برای مطالعات ژنتیكی دارد .وجود ماهیت كمی صفات اقتصادی در محصولات كشاورزی موجب شد كه محیط بسیاری ارز براوردهای ارزشهای اصلاحی را تحت تاًثیر قرار دهد و لذا استفاده از ابزارهائی كه حداقل تاثیر پذیری را از محیط دارند گام مؤثری در افزایش پیشرفتهای ژنتیكی مورد استفاده می باشد. ماركرهای مولكولی و اخیر نشانگرهای DNA ابزار مناسبی هستند كه بر اساس آن می توان جایگاه ژنی وكروموزمی ژنهای تعیین كننده صفات مطلوب را شناسائی كرد. با دانستن جایگاه یك ژن روی كروموزم می توان از نشانگرهای مجاور آن برای تائید وجود صفت در نسلهای تحت گزینش استفاده نمود.
با در دست داشتن تعداد زیادتر نشانگر می توان نقشه های ژنتیكی كاملتری را تهیه نمود كه پوشش كاملی را در تمام كروموزمهای گیاهان به وجود می آورد.استفاده از نشانگرها موجب افزایش اطلاعات مفید و مناسب از جنبه های پایه وكاربردی اصلاح نباتات خواهد گردید .
انتخاب به كمك نشانگرهای مولكولی راه حلی است كه دست آورد زیست شناسان مولكولی برای متخصصان اصلاح نباتات می باشد در این روش ژن مورد نظر بر اساس پیوستگی كه با یك نشانگر ژنتیكی تشخیص داده و انتخاب می شود و بنابراین به عنوان قدم اول در روش انتخاب به كمك نشانگر باید نشانگرهای پیوسته با ژنهای مورد نظر شناسائی شود. یافتن نشانگرهائی كه فاصله آنها از ژن مطلوب كمتر از cm10می‌باشد به طور تجربی نشان داده شده كه در این صورت دقت انتخاب 99/75 درصد خواهد بود لذا داشتن نقشه های ژنتیك اشباع كه به طور متوسط دارای حداقل یك نشانگر به ازای كمتر از cm10 فاصله روی كروموزمها باشد از ضروریات امر می باشد.
یكی از پایه های اساسی اصلاح نباتات دسترسی وآگاهی از میزان تنوع در مراحل مختلف پروژه های اصلاحی است . به همین جهت نشانگرهای برآورد مناسبی از فواصل ژنتیكی بین واریته های مختلف را نشان می دهند.

مهندسی ژنتیك گیاهی:
مهندسی ژنتیك گیاهی در رابطه با انتقال قطعه ای DNAبیگانه با كدهای حاوی اطلاعات ژنتیكی مورد نظر از یك گیاه به وسیله پلاسمید، ویروس بحث می‌كند. زمانی كه هیبریداسیون جنسی غیر ممكن است مهندسی ژنتیك پتانسیل انتقال ژن عامل یك صفت مفید را از گونه‌های وحشی با خویشاوندی دور به یك گونه زراعی برای اصلاح كننده نباتات فراهم می‌سازد در استفاده از باكتریها در مهندسی ژنتیك از پلاسمیدهای باكتری Ecoli استفاده می‌شود.

گیاهان تولید شده از طریق مهندسی ژنتیك:
علم مهندسی ژنتیك تكنیكهائی را شامل می‌شود كه بر اساس كار چندین دانشمند كه مؤفق به كسب جایزه نوبل شده‌اند، پایه‌گذاری شده است .مهندسی ژنتیكی یك علم افسانه‌ای به نظر می‌رسد. اما امروزه در سطح وسیع در صنایع بیوتكنولوژی و آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاهی انجام می گیرد. تكنیكهای مورد استفاده در این عمل به خوبی تعریف شده است. اما بسیاری از ادعاها در مورد مهندسی ژنتیك چندان درست نمی‌باشد. در این مقاله چگونگی كاربرد تكنیكهای مهندسی ژنتیك و مثالهای مربوطه توصیف شده است. پاسخ بسیاری از سؤالات پیرامون مهندسی ژنتیك در پی این دو توصیف زیر داده خواهد شد ضمناً تعریف بعضی از اصطلاحات در انتهای این مقاله آمده است .
1- مهندسی ژنتیك در گیاهان چگونه صورت می گیرد: دانشمندان معمولاً از مهندسی ژنتیك در عالم طبیعت در انجام كارهایشان الگو برداری می كنند. مهندسی ژنتیك در عالم طبیعت در یك باكتری خاكزی تحت عنوان آگروباكتریوم تاموفاشین را به كار رفته است. این باكتری شامل یك DNA حلقوی كوچك و آزاد بنام پلاسمید می باشد از پلاسمید این باكتری غالباً برای تغییر ساختار ژنتیكی یك گیاه حساس به بیماری گال استفاده می‌شود. دانشمندان در گام اول ژنهائی را كه یك خصوصیت مطلوب و یا یك صفت اتصالی را كنترل می‌كنند ،شناسائی می كنند. تا در گام بعدی این ژن مطلوب را به گیاه مورد نظر انتقال دهند. برای انجام چنین كاری در گیاهی كه حاوی آن ژن مطلوب هست، ژن مربوطه را را از قطعه DNA آن گیاه با استفاده از آنزیم‌های خاصی جدا می‌كنند. این آنزیم‌ها مانند یك قیچی عمل كرده و نیز پلاسمید حاصل از باكتری آگروباكتریوم را با همان آنزیم‌ها برش می دهند و ایجاد یك قطعه DNA باز می كنند سپس این پلاسمید باز شده را در مجاورت ژن مطلوب قرار داده و با یكدیگر ادغام می كنند و با استفاده از آنزیمهای خاصی اتصالات مربوطه را بین این ژن و پلاسمید انجام می‌دهند. آنها می‌توانند پلاسمیدی را تولید كنند كه حاوی این ژن مطلوب می‌باشد. چنین پلاسمیدی را DNA ی نوتركیب یا RDNA می‌نامند دانشمندان این مجموعه را (پلاسمید نو تركیب) به داخل باكتری آگرو باكتریوم بر می‌گردانند و در نتیجه این باكتری شامل پلاسمید تغییر یافته می‌شود . مجموعه پلاسمید+ ژن مطلوب+ آگروباكتریوم به گیاه مورد نظر منتقل می‌شود.
بعضی از سلولهای این گیاه، ژن مربوطه را از پلاسمید دریافت كرده و جزء ساختار DNA خودی می‌كنند. وقتی چنین سلولهای گیاهی در محیطهای كشت رشد داده می شوند، تولید گیاهان كوچكی می‌كنند كه می‌توان وجود صفت جدید مورد انتظار از ژن انتقال یافته را در آنها تست كرد. این چنین گیاهانی نامیده می‌شوند گیاهان تراریخت و باید آزمونهای بیشتری بر روی آنها صورت گیرد.


گردشگری - شهر کاشان از شمال به آران و بیدگل، از جنوب به نطنزو اردستان، از غرب به کوه کرکس و سیاه کوه و شهرستان محلات و اراک و از شرق به کویر مرکزی ایران محدود است.

این شهر به واسطه داشتن معماری خاص ایرانی مشهور است و دیدنی های فراوانی دارد

مدرسه آقا بزرگ

این ساختمان قدیمی دارای چهار ایوان و یک گنبد زیبا با دو مناره گچ کاری شده می باشد. اتاقها وحیاط آن که در روی سطح پایین تری قراردارند،منظره بسیار جالبی را نشان می دهند. درزیر این اتاقها، استخرومنطقه نمایش شبانه وجود دارد که در تابستانها از آن استفاده می کردند.
گنبد بر روی یک سکوی هشت وجهی قرار گرفته و با دو لایه پوشیده شده است. پوشش پایینی، وزن سقف را تحمل می کند وآنرا به ستونها مرتبط می سازد وپوشش دیگرکه پوشش بیرونی می باشد، باعث می شود که گنبد بزرگتر به نظر برسد.
پنجره های سقفی به گنبد چسبیده اندکه در تضاد با شیوه مذهبی که دراطراف گنبد قرارگرفته اند، اتصال متوازنی را درقسمتهای مختلف ساختار ایجاد کرده اند. سقف نواحی نمایش شبانه، زمستانی وغربی با گچ پوشیده شده است که با خطوط ساده ای در کنار کتابخانه طراحی شده اند.
ایوانها، کاشیکاریهای پیچیده ای را نشان می دهند که نمایانگرهنرسنتی وفرهنگ این سرزمین است ومقبره های متولیان مختلف آن را می توان درایوان غربی ملاحظه کرد. این بنا درسال 1268 هجری شمسی ساخته شده است.

باغ فین

باغ شاه در فین، قصری مرکب از شاخصهای معماری صفویان، زندیان و قاجاریه است. این بنا به خاطر ذخیره فراوان آبش (چشمه سلیمانی)، باغی با درختان ستبر، یک استخر با فواره های بسیار و یک حمام تاریخی ( جاییکه امیرکبیربه قتل رسید ) بسیارمشهوراست.
ساختمان اصلی پارک وصوفه به زمان سلطنت شاه صوفی و شاه سلیمان ( پادشاه صفویه ) نسبت داده می شوند که بعدها، دیگر شاهان صفوی آن را گسترش داده و به مرمت آن پرداخته اند.
بنای باقیمانده فعلی مرکب از دوصوفه است که به شاه عباسی وفتحعلی شاهی شهرت دارند ویک بنا که آنرا کریم خانی می نامند و حمام معروف که در قسمتی از پارک واقع شده و ساختمانی که هم اکنون موزه است.
صوفه شاه عباسی درحقیقت یک ساختمان دو طبقه است که درمرکز پارک واقع گردیده و روبروی دروازه باشکوهی قرار دارد. درمرکز صوفه استخر زیبایی نیز وجود دارد. بر روی دیوارها و سقف صوفه، اثرهایی از نقاشیهای رنگی دوران صفویه رامی توان مشاهده نمود. این نقاشیها شامل منظره هایی از صحنه های شکار وتصاویر شاهزادگان وغیره است.
کتیبه صوفه ازسنگ مرمر ساخته شده که تنها تعدادی ازقطعات آن باقی مانده اند. صوفه دیگر که مشهور به فتحعلیشاهی است رادر سال 1226 هجری شمسی ساخته اند ودرقسمت داخلی این ساختار نقاشیهای دیگری وجود دارند که منظره های مختلفی را همچون کتیبه های گچی با دست نوشته های نستعلیق نشان می دهند اما بیشتر نوشته های آن از بین رفته اند.
شاعری به نام خاوری و خطاطی به نام محمد تقی حسینی این شاهکارها را در سال 1226 هجری شمسی انجام داده اند.

 

تپه های سیلک کاشان

دانشمندان قدیمی‏ترین خاستگاه تمدن بشری را سیلک در کاشان عنوان می‏کنند یعنی اولین جایی که شهرنشینی شکل گرفت آنجا که آریایی‏ها اولیه تمدن شهرنشینی را ایجاد کردند.قدمت این تپه‏ ها به 7هزار سال می‏رسد.
تا حالا 32 تا زیگورات در ایران و عراق طبق متون تاریخی شناسایی شدند .که 5 تا زیگورات در ایران و 27 تا هم در عراق شناسایی شدند که کهنترین آنها همین زیگورات سیلک کاشان هست .و این اثار تاریخی بیانگر تمدن ما ایرانیان است.

در حدود 4500 سال قبل از میلاد مسیح، اجتماعی با یک تمدن جالب توجه در این منطقه مستقر شد که ابزارهای آنها سنگ و استخوان بود. این امکان وجود دارد که ساکنان قبلی این ناحیه به فاتحانش تسلیم شده بودند.
در این مکان لوح هایی رسمی از ایلامیان پیدا شده است، زیرا این اقوام بر اثر پیوندهایی که با تمدن شوش پیدا کرده بودند، درحدود 5500 سال پیش، نوشتن را آموختند. در نتیجه، این لوح های رسمی یافت شده با قدیمیترین دستخطهای ایلامیان، نشانه هایی از این دوران به شمار می روند.
شواهدی که در قبرستانی بین دو تپه کوچک به دست آمده است، مربوط به مهاجران جسور تپه سیالک می باشد که شباهت زیادی به کشفیات در تپه « گیان نهاوند » و « خوردین » در ساوج بولاک دارند.

 

خانه بروجردی ها

این خانه در محل سلطان امیر احمد کاشان در خیابان علوی واقع است. این خانه توسط بازرگانی به نام حاج سید حسن نطنزی در حوالی سال 1275 قمری در دوره قاجاریه ساخته شده است. چون صاحب خانه مال التجاره از بروجرد وارد می کرده، لذا به حاج آقا حسن بروجردی مشهور شده و خانه ای هم که متعلق به وی بوده است به خانه بروجردی موسوم است.
در قسمت جنوبی بنا، تالار سرپوشیده ای به چشم میخورد که بر پیشانی آن می توان هنرنمائی استادکارایرانی را نظاره گر بود، به طوری که منافذ مشبکی که جهت تهویه هوای تالار در این قسمت تعبیه گردیده با گچ بری جالب و دیدنی درآمیخته و دلربائی می کند.
در بام تالار نیز نورگیرها و بادگیرهای فوق العاده جالب و منحصر به فرد خود نمائی می نماید که از نظر طرح و اجرا در زمره آثار بدیع معماری سنتی است.

 

ابیانه

ابیانه روستای زیبایی در 70 کیلومتری جنوب کاشان است. این روستا نمونه زنده ای از شیوه های معماری، آداب ورسوم ومثال جالبی ازسازگاری انسان با طبیعت به شمارمی رود. این روستا با داشتن کوچه های سراشیب وباریک، بسیار متراکم است وخانه های واقع شده درسراشیبی آن، همچون مسیر پلکانی است.
دراینجا سقفهای برخی از خانه ها به عنوان حیاط خانه های بالاتر درسراشیبی به کارمی روند. دراین روستا تعدادی ساختمانهای اسلامی وزرتشتی هم وجود دارند که همه اینها ارزش یک بازدید دقیق را دارند. این روستا درسراشیبی شمالی کوه کرکس ودر 28 کیلومتری شهرنطنز واقع شده است.
ابیانه دارای آب وهوای معتدل است.
آداب و رسوم وسنتهای مردم این منطقه همجون ساختمانهایش، تصویری زیبا ازایران قدیم را نشان می دهد. یونسکو، ابیانه را به عنوان یک روستای تاریخی ثبت کرده است.


 

خانه طباطبایی‌ها این خانه در زمینی به مساحت 4730 مترمربع و در حدود سال 1250 قمری به وسیله استاد علی مریم کاشانی، سازنده خانه بروجردی‌ها، ساخته شد.
خانه طباطبایی‌ها شامل 4 صحن و حیاط است که حیاط مرکزی متعلق به قسمت بیرونی و 2 حیاط متعلق به اندرونی و یک حیاط متعلق به خدمه بوده.
قسمت اندرونی خانه شامل اتاق 5 دری ساده در مرکز و 2 حیاط در 2 طرف آن و دارای سرداب‌هایی است که این قسمت محل زندگی خانواده مرحوم طباطبائی بوده است.
حیاط ضلع شمال غربی بزرگتر و تعداد اتاق‌های آن بیشتر است. در زیر قسمت اندرونی مخصوصا اتاق مرکزی، سرداب بزرگی قرار دارد که دارای مشخصات منحصر به فردی است.
قسمت بیرونی شامل تالار بزرگ (اتاق شاه نشین) در مرکز با نورگیرها و پنجره‌های مشبک رنگی و پنجره‌های کناری دوجداره که عمودی باز و بسته می‌شود، است.


این اتاق دارای تزئینات نقاشی و آیینه‌کاری و گچبری‌های جالب از جمله پنچره‌های مشبک گچی است. در دو طرف اتاق شاه نشین اتاق‌های گوشواره‌ای بنا شده است. در جلوی اتاق شاه‌نشین ایوانی با آیینه‌کاری و گچبری‌های جالب دیده می‌شودبرچسب ها : کاشان

جنگل خمیده

 

این جنگل عجیب در غرب کشور لهستان واقع شده است و دلیل عجیب بودن آن وجود درختانی با اشکال عجیب در این جنگل است. در این جنگل چیزی در حدود ۴۰۰ درخت کاج وجود دارد که همگی آنها به شکل یک زاویه ۹۰ درجه به سمت شمال انحراف دارند. این درختان در حوالی سال ۱۹۳۰ میلادی و درزمانی که این ناحیه جزئی از کشور آلمان بوده است در این ناحیه کاشته شده اند. این درختان چند سال پس از رشد توسط انسانها به این شکل درآمده اند. بسیاری معتقد هستند که آلمانها قصد داشتند تا از این چوبها برای ساخت مبلمان های خاص استفاده کنند پس این درختان را به این شکل تغییر داده اند.برچسب ها : جنگل خمیده

Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
کهن‌ترین درختان جهان در یزد

 

یزد سرزمین کهن‌سال ترین موجودات زنده دنیاست، به طوری که تاریخ سکونت انسان را در این سرزمین به زمانی پیش از هزاره سوم قبل از میلاد نسبت می‌دهند. بعضی از متون تاریخی هم زیربنای شماری از شهرهای این استان مانند میبد را به سلیمان پیامبر، یزد را به ضحاک و اسکندر مقدونی و ابرکوه را به ابراهیم پیامبر نسبت داده‌اند. در این میان، شاید سرو پنج هزار ساله ابرکوه، دیدنی‌ترین یادگار طبیعی این شهر از تاریخ طولانی یزد باشد که در کنار درختان دیگر کویری، مهر تاییدی بر تاریخ بلند از منطقه می‌زند.

 

 

کهن ترین درخت جهان در یزد

 

 

در استان یزد بیش از 50 درخت کهن‌سال شناسایی شده‌اند که از گونه‌های مختلفی مثل سرو، چنار، گردو و زبان گنجشک هستند. درختانی که هنوز هم در میان مردم حرمت و شکوه دارند و مردم روزهای تعطیل شان را در کنار آن‌ها شب می‌کنند.

 

بیشتر درختان کهن استان یزد بین 800 تا 1500 سال عمر دارند و سمبلی از مقاومت و پایداری مردم کویر‌نشین در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی هستند و شاید به همین دلیل باشد که یزدی‌ها این طور به درختان کهن‌سالشان احترام می‌گذارند و آن‌ها را مقدس می‌دانند

 

مثلاً عده ای از مردم طبس، طبق یک رسم قدیمی شب‌های جمعه در داخل درخت سرو 1500 ساله خرو در این شهرستان برای شفای بیماران‌شان چراغی می‌افروزند و به آن پارچه بسته و مراد خود را طلب می‌کنند.

 

یا اهالی روستاهای همجوار با چنار تنگ چنار مهریز بر این اعتقاد هستند که این درخت هر هزار سال یک بار خود به خود آتش گرفته و مجددا خاموش می‌شود.

 

در مورد چنار 1400 ساله چک چک که از نظر قدیمی‌های یزد مقدس است، می‌گویند که این درخت تاکنون دو مرتبه تحت تاثیر ریزش کوه شکسته و مجددا روئیده است.
کهن‌ترين درختان جهان در یزد

 

اهالی منطقه دربید یزد هم برای بر آورده شدن حاجات خود نخ‌های رنگین به سرو کهن‌سال خود آویزان می‌کنند.

 

در مورد درخت ارس باجگان در شهرستان بافق نیز شایعاتی مبنی بر این که با بریدن شاخه‌‌های آن از محل برش خون جاری می‌شود، وجود دارد بنابراین از نظر آن‌ها این درخت مقدس است و بسیار مورد احترام.

 

چنار تلکین آباد نیر و زبان گنجشک میبد نیز مورد تقدس مردم این مناطق است و به همین علت از چوب آن‌ها برای ساختن نخل به منظور عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورای امام حسین (ع) استفاده می‌‌شود.

 

سرو 5هزار ساله‌ شهرستان ابرکوه دومین درخت پیر دنیا است که در تمام جهان به عنوان نمادی از زندگی و زیبایی معرفی شده است. با این حال هنوز هم خیلی از گردشگران، از وجود این جاذبه دیدنی در 120‬ کیلومتری غرب شهر یزد بی خبرند

 

دومین درخت پیر جهان

 

سرو 5هزار ساله‌ شهرستان ابرکوه دومین درخت پیر دنیا است که در تمام جهان به عنوان نمادی از زندگی و زیبایی معرفی شده است. با این حال هنوز هم خیلی از گردشگران، از وجود این جاذبه دیدنی در 120کیلومتری غرب شهر یزد بی خبرند.

 

سرو کهن ابرکوه(ابرقو) بعد از درخت مسوسلاه، پیترین ارگانیسم زنده در روی زمین است که اگرچه در ایران به سرو 5هزار ساله شهرت دارد، اما از سوی دانشمندان ژاپنی و روس سن آن حتی تا 8000 سال هم برآورد شده است.

 

حمدالله مستوفی در کتاب نزهت القلوب که در سال 740 هجری قمری تالیف شده است، درباره این سرو آورده است: " آنجا سروی است که در جهان شهرتی عظیم دارد. چنانچه سرو کشمیر و بلخ شهرتی داشته و اکنون این از آن‌ها بلندتر و بزرگ‌تر است...".

 

"الکساندر روف" دانشمند روسی عمر این درخت را بین 4000 تا 4500 سال برآورد کرده است. این درخت کهن زنده در حال حاضر حدود 28 متر ارتفاع دارد و محیط دور تنه آن 11.5 متر است.

 

کهن ترین درخت جهان در یزد

 

 

 

درخت هزار ساله در باغچه یک خانه

 

شهرستان ابرکوه دارای سرو کهن‌سال دیگری نیز هست که سن آن را بیش از هزار سال تخمین می‌زنند، این درخت در باغچه یکی از خانه‌های قدیمی این شهر قرار گرفته و البته دارای پلاک میراث فرهنگی است.

 

منطقه دربید واقع در 30 کیلومتری شمال شرقی یزد نیز میزبان چهار درخت کهن‌سال و دیرزیست سرو است.

 

بیشتر درختان کهن استان یزد بین 800 تا 1500 سال عمر دارند و سمبلی از مقاومت و پایداری مردم کویر‌نشین در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی هستند و شاید به همین دلیل باشد که یزدی‌ها این طور به درختان کهن‌سالشان احترام می‌گذارند و آن‌ها را مقدس می‌دانند

 

سرو 2500 ساله‌ ای به ارتفاع 21 متر که اهالی منطقه جهت برآورده شدن حاجت به آن پارچه‌‌های رنگی آویزان کرده‌‌اند و هم‌ اکنون به دلیل محوطه سازی و سنگ چینی در معرض خطر خشکیدگی قرار دارد، سرو 12 متری دیگری که سن آن را نزدیک به هزارسال تخمین زده‌اند و به گفته اهالی به دلیل انشعابات زیاد درخت در گذشته مردم از ترس اشرار از آن به عنوان پناه استفاده می‌کرده‌اند و نهایتا دو سرو دیرزیست 150 تا 200 ساله که ارتفاع آن‌ها 19 و 11متر است.

 

سرو منگ آباد مهریز از درختان کهن‌سال شهرستان مهریز است که سن آن را بیش از دو هزار سال تخمین زده ‌اند. بر روی تنه این درخت 14 متری آثار زیادی از نوک دارکوب وجود دارد.

 

چنار تنگ چنار مهریز یکی دیگر از درختان کهن‌سال مهریز است که در 42 کیلومتری جنوب این شهر واقع شده و سن آن را 1100 تا 1200 سال تخمین زده ‌اند. اهالی منطقه عقیده دارند که این درخت هر هزار سال یک بار آتش گرفته و خود به خود خاموش می‌‌شود و حدود 20 سال پیش نیز درخت آتش گرفته است.

 

کهن ترین درخت جهان در یزد

 

 

چنار 1500 ساله روستای نصرآباد نیز دیگر دیدنی درختان کهن‌سال استان یزد است که در 37 کیلومتری شمال غرب شهرستان تفت روییده است. درون تنه این درخت به دلیل آتش سوزی خالی شده و هم ‌اکنون شاخه‌‌های جوان این درخت که جایگزین شاخه‌های اصلی بریده شده،‌ با سیمهای قوی مهار شده‌اند.

 

چنار اسلامیه هم با سن تخمینی 1500 سال در 10 کیلومتری جنوب غرب شهرستان تفت و در روستای اسلامیه قرار دارد. درون تنه این درخت که دارای پلاک میراث فرهنگی است نیز در اثر پوکی خالیست و در گذشته از این فضا برای دکه کفاشی استفاده می‌شده است. اهالی روستا می‌گویند؛ شاخه‌‌های این درخت توسط کدخدای محل یک بار جهت ساخت درب و پنجره مدرسه بریده شده است.

 

بیشتر درختان کهن استان یزد بین 800 تا 1500 سال عمر دارند و سمبلی از مقاومت و پایداری مردم کویر‌نشین در برابر شرایط نامساعد آب و هوایی هستند و شاید به همین دلیل باشد که یزدی‌ها این طور به درختان کهن‌سالشان احترام می‌گذارند و آن‌ها را مقدس می‌دانند

 

سرو روستای چم در پنج کیلومتری شمال شرق شهر تفت و در نزدیکی روستاهای زین آباد و مبارکه واقع شده که سن آن را 1100 سال تخمین می‌زنند. این درخت ثبت شده در میراث فرهنگی است. این درخت با ارتفاع 18 متر در حیاط آتشکده زرتشتیان قرار گرفته و در کنار تنه آن جایگاهی برای روشن کردن شمع ساخته شده است. قدیمی‌‌های منطقه از هجوم ملخ‌ها به بسیاری از انشعابات این درخت در حدود 60 سال پیش و همچنین خشک شدن درخت در اثر وزش باد شدید در حدود 50 سال قبل که منجر به ایجاد شکاف در تنه اصلی آن شده، خبر می‌دهند که البته هم ‌اکنون این شکاف توسط سیم بکسل بسیار قوی مهار شده است.

 

سرو زین آباد تفت 9 متر ارتفاع و سن آن نزدیک به 900 سال تخمین زده شده است و در پشت این درخت آتشکده بسیار کوچکی وجود دارد.

 

سن سروهای دو قلوی روستای مبارکه تفت را 1500 سال تخمین زده ‌اند. هر دو درخت به ثبت میراث فرهنگی در آمده و در نزدیکی آن‌ها بقایای آتشکده کوچکی مشاهده می‌‌شود.

 

چنار 900 ساله‌ طزرجان نیز از دیگر درختان کهن‌سال شهرستان تفت است که در 27 کیلومتری جنوب تفت و در روستای طزرجان در حال زیست است.

 

اهالی منطقه فیروزآباد شهر میبد در مورد درخت کهن‌سال زبان گنجشک این محل که سن تقریبی آن را 800 سال تخمین زده‌ اند، می‌گویند: درخت سه مرتبه از نزدیکی یقه جهت ساختن نخل قطع شده ولی دوباره جوانه زده است. آن‌ها معتقدند به دلیل قرابت احساسی نخل‌های ساخته شده از این درخت با خود درخت، هیچگاه نمی‌توان نخل را از زیر درخت عبور داد زیرا در زمان عبور، نخل به درخت چسبیده و درخت استوارتر و قویتر به نظر می‌آید و از این جهت این درخت را درخت مقدس نیز می‌نامند.

 

کهن ترین درخت جهان در یزد

 

 

 

چنار باجگان بافق با سه شاخه قطور که هر کدام محیطی بالغ بر 2.5 متر دارند از درختان کهن‌سال شهرستان بافق است که سن آن را با 34 متر ارتفاع، حدود 700 سال ذکر کرده ‌اند.

 

درخت ارس این منطقه که قبلاً مختصری در مورد آن اشاره شد نیز تاکنون در پناه اعتقادات مردمی حفظ شده است.

 

سرو شادکام بافق که درختی با 35 متر ارتفاع و در درون یک باغ شخصی قرار دارد نیز در زمره همین درختان مورد احترام است.

 

چنار تلکین آباد نیر هم از درختان کهن‌سال مورد احترام در منطقه است که به گفته اهالی حدود 950 سال پیش آتش گرفته و تا نزدیکی یقه سوخته ولی دوباره رشد کرده است. نزدیک به پنج سال پیش نیز یکی از شاخه‌‌های قطور فرعی درخت جهت ساخت نخل بریده شد.

 

به این لیست باید سرو باغ خواجه تفت، سرو قندی اشکذر، سروهای مقدس روستای خرو طبس، سرو نصرت آباد شاهدیه، پده هارونی ابرکوه، بنه بداف بخش بهمن ابرکوه، بنه دشت شیطور بافق، چنار و بنه آسویج و درخت بنه کمکوئیه بهاباد، درختان چنار کرخنگان خاتم، چنار جرمق علیای کرخنگان با قطر تنه بیش از شش متر و گردوی کرخنگان و... را هم اضافه کنید تا فهرست کاملی از درختان کهن‌سال یزد داشته باشید!برچسب ها : کهنترین درختان جهان

تکثیر جنسی
تصویر

در این روش بعد از لقاح گامت نر و ماده ، چنانچه گرده و مادگی از یک جنس باشند بذر حاصل را بذر همگن یا اصطلاحا Homozygot می‌نامند و چنانچه بذر بدست آمده از آمیزش دانه‌های گرده غیر از گیاه مادر باشد بذر حاصل را ناهمگن یا اصطلاحا Heterozygot ‌گویند. معمولا این روش برای گیاهانی که ناهمگنی یا Heterozygot دارند (مثل گل‌های یک ساله که نیاز به تنوع و چند رنگی بیشتری دارند) از دیدگاه تولید کننده بهتر است. هم‌چنین در جایی که این روش مقرون به صرفه است (مثلا در گیاهانی که تکثیر به روش غیر بذری مدت زمان طولانی می‌گیرد) استفاده می‌شود.

مزایای بذر کاری

می‌توان بذر را برای مدت طولانی در انبار نگهداری کرد بدون آنکه آسیبی به وضعیت رویشی و ژنتیکی آن وارد شود. هم‌چنین از آنجا که بیماری‌های ویروسی عموماً بوسیله بذر انتقال پیدا نمی‌کنند لذا تکثیر بذری راه مطمئن برای کنترل بیماری‌های ویروسی است.

معایب کشت و کار با بذر

 • به علت تفرقه صفات ، یکنواختی لازم وجود ندارد.
 • دوره نونهالی طولانی‌تر است.
 • کیفیت اولیه بذر از بین می‌رود.

برای آن دسته از گیاهان که نیاز به یکنواختی دارند روش بذر کاری برای تکثیر آن‌ها مشکل آفرین است. هم‌چنین در بعضی از گیاهانی که زمان لازم برای بلوغ و به گل رفتن گیاه طولانی است، هزینه زیادی دارد. مثلا زمان لازم برای درخت گلابی حداقل 7 تا 8 سال است تا یک پایه بذری به درخت میوه تبدیل شود.

روش‌های بذرکاری

بذر کاری به دو روش مستقیم و نشا کاری انجام می‌شود. روش مستقیم برای بذرهایی با اندازه متوسط عملی است که رویش آن‌ها با مشکل زیادی همراه نیست. گل آحار و جعفری به روش مستقیم بذرکاری می‌شوند. تعداد زیادی از بذرهای گیاهان زینتی نیاز به نشا کاری دارند. در روش نشا کاری ابتدا بذرها را در یک جعبه کشت یا گلدان نشا کشت می‌کنیم. بعد از اینکه اندازه گیاهان و نشاها به حد معینی رسید و معمولا این حد یک اندازه 4 تا 6 برگه است آنوقت گیاهان را به محل اصلی انتقال می‌دهیم.تصویر

تیمارهای قبل از کاشت

 • خیساندن بذرها

 • رفع سرما این اصطلاح برای آن دسته از بذرها استفاده می‌شود که برای رویش نیاز به یک دوره سرما دهی دارند یعنی اگر یک دوره سرما را طی نکنند قادر به جوانه زدن نیستند.

 • نرم کردن پوست‌های سخت گیاهان بوسیله اسید سولفوریک: پوست‌های بسیار سخت بعضی از گیاهان تا نرم نشوند قادر به جوانه زنی نخواهند بود. بسته به نوع گیاه و نیاز ما روش تکثیر جنسی یا غیر جنسی را انتخاب می‌کنیم. اگر نیاز به گیاهان یکدست و یکنواخت داریم از تکثیر غیر جنسی استفاده می‌کنیم. اما بیشتر برای گیاهان فضای سبز از روش تکثیر بذری استفاده می‌شود.

هم‌چنین بسته به نوع بذر (ریزی و درشتی بذر) نوع کاشت فرق می‌کند. بذرهای ریز اطلسی را ابتدا با خاک خیلی سبک مخلوط نموده و سپس در سطح خاک گلدان مورد نظر پخش می‌کنیم. از آنجا که پوشش روی بذر نیز به اندازه‌ی بذر بستگی دارد، حدود نیم سانتی‌متر خاک روی بذرها ریخته و آبیاری نیز با احتیاط انجام می‌گیرد. هنگامی که بذرها رشد کرده و 4 برگی شدند گیاه به گلدان اصلی منتقل می‌شود. بذرهای همیشه بهار درشت هستند و به فواصل معین در گلدان کاشته می‌شوند و روی آن‌ها را با خاک بیشتری (حدود 2 - 1.5 سانتی‌متر) می‌پوشانیم و آب می‌دهیم.

انواع روش‌های تکثیر غیر جنسی

کشت بافت

 • کشت گیاه کامل: یک بذر ممکن است در شرایط آزمایشگاهی کشت شود و یک گیاهچه و در نهایت یک گیاه کامل تولید کند.

 • کشت جنین: در این نوع کشت ، جنین جدا شده و پس از حذف پوسته بذر ، کشت می‌شود.

 • کشت اندام گیاهی: در این کشت ، انواع مختلفی مثل کشت مریستم ، کشت ریشه ، کشت نوک ساقه قابل تشخیص هستند.

 • کشت کالوس: اگر یک بافت تمایز یافته جدا شود و در شرایط آزمایشگاهی تولید یک توده سلولی تمایز نیافته به نام کالوس نماید، این پدیده را کشت کالوس می‌نامند.

 • کشت سلول: کشت سلولهای منفرد که به کمک آنزیمها یا به روشهای مکانیکی از یک بافت گیاهی یا سوسپانسیون سلولی بدست می‌آیند.

 • کشت پروتوپلاست: کشت پروتوپلاستهایی که در اثر هضم آنزیمی دیواره سلولی بوجود آمده‌اند، کشت پروتوپلاست نام دارد.تصویر

تقسیم بوته Succres

استفاده از تقسیم بوته برای تکثیر گیاهان زینتی کاربرد زیادی دارد و تعداد زیادی از گیاهان به این روش تکثیر می‌شوند. استفاده از این روش بدلیل اینکه گیاه کامل و ریشه‌دار از پایه مادری جدا می‌شود و عینا شبیه پایه مادری شروع به رشد و نمو می‌کند، یک روش نسبتا آسان و بدون هیچ گونه خطر از نظر سازگاری با محیط است و هیچ تغییر ژنتیکی در آن اتفاق نمی‌افتد. نمونه این نوع تکثیر را می‌توان در دیفن باخیا ، سانسویریا و آنتوریوم مشاهده کرد.

استفاده از اندام‌های زیرزمینی

انواع پیازها و ریزوم‌ها از این طریق تکثیر می‌شوند. گل گلایول با پیاز توپر بوسیله اندام‌های زیرزمینی تکثیر می‌شود. هم‌چنین گل سنبل با پیازهای حساس و سخت ریشه‌زا تکثیر پیدا می‌کند. ریزوم‌ها بخشی از ساقه زیرزمینی گیاه هستند که به عنوان عامل تکثیر از آن استفاده می‌شود. گل اختر بوسیله این روش تکثیر می‌شود.

خوابانیدن Layering

تکثیر بوسیله خوابانیدن یاLayering یک روش نسبتا ساده و کم هزینه است. فقط باید دقت داشت که همه گیاهان با این روش قابل تکثیر نیستند. برخی از درختان و درختچه‌ها و تعدادی از پیچ‌های زینتی با این روش تکثیر می‌شوند. روش کار بدین صورت است که بخش‌هایی از ساقه که در حال رشد است را درون خاک حفر می‌کنیم و مقداری خاک بر روی آن می‌ریزیم. بخش‌هایی که در زیر خاک هستند ریشه‌دار می‌شوند و بعد از ریشه‌دار شدن آن‌ها را از پایین‌ترین محلی که برای خاک ریختن انتخاب کرده‌ایم قطع می‌کنیم و بعنوان یک گیاه جدید به محل مورد نظر انتقال می‌دهیم. این روش تکثیر در گیاهانی نظیر پیچ لونی سرا (یاس امین‌الدوله) ، یاس زرد و پیچ اناری و تعداد دیگر از گیاهان قابل استفاده است.تصویر

استفاده از ساقه و برگ به عنوان قلمه

قلمه یا Cutting استفاده از بخش‌های ساقه و گاهی برگی بعضی از گیاهان زینتی می‌باشد که قابلیت ریشه‌زایی سریع دارند. اگر آخرین قسمت ساقه یا بخش رشد یافته سال قبل در قلمه استفاده شود، قلمه چوبی یا اصطلاحا Wood Cutting می‌گویند. بیشتر درختان میوه ، درختچه‌های زینتی ، گیاهان برگ‌ریز و گیاهان خزان‌دار به کمک این روش تکثیر می‌شوند. در این روش طول قلمه 10 تا 25 سانتی‌متر است و بسته به نوع قلمه و تعداد ، 3 تا 7 گره در قلمه باقی می‌ماند. این چنین قلمه‌هایی فاقد برگ هستند، چون زمان قلمه‌گیری این گونه گیاهان به دوره خواب گیاهان نزدیک می‌شود (حدودا از اواسط آبان به بعد).

قلمه‌هایی که بافت محکمی دارند، کمی خشبی شده ولی انعطاف لازم را دارند و حاصل رشد سال جاری هستند را قلمه‌های نیمه چوبی یا نیمه خشبی گویند. درختچه‌های زینتی و سوزنی برگان و تعدادی از گیاهان گلخانه‌ای نظیر آکالیفا Acalypha و گل کاغذی به این وسیله تکثیر می‌شوند. طول قلمه‌ها حدود 10 تا 15 سانتی‌متر بوده و 3 تا 4 گره روی ساقه به جای می‌ماند. قلمه‌ها بدون برگ یا با داشتن یک یا دو برگ کشت می‌شوند.

استفاده از جوانه‌ها به عنوان پیوند

عمل پیوند یا Grafting متصل کردن دو قسمت گیاهی است، بطوری که این دو قسمت بوسیله باززایی باهم کاملا جوش خورده و یک گیاه را تشکیل دهند. معمولا بر روی همه درختان میوه عمل پیوند صورت می‌گیرد. هم‌چنین گل سرخ از خانواده رزاسه عموما با روش پیوند تکثیر می‌شود. در عمل پیوند دو بخش پایه و پیوندک وجود دارد. بخش پایینی و اصلی که پایه یاStock نامیده می‌شود و بخشی را که از گیاه دیگر جدا می‌شود و روی گیاه مادری چسبانده می‌شود را اصطلاحا پیوندک Scion می‌گویند.

بنابراین پایه و پیوندک دو عامل مهم در موفقیت پیوند هستند. انتخاب پیوندک و سازگاری پیوندک مهم می‌باشد، زیرا هر پایه با هر پیوندکی عمل پیوند موفقی نخواهد داشت. پایه بسته به نوع گیاه می‌تواند نهال یک ساله یا شاخه بسیار باریک باشد. نسترن‌ها گیاه بومی کشور ایران هستند. در پایان سال اول یا دوم وقتی ضخامت پایه نسترن به اندازه یک مداد معمولی شد مناسب پیوند است. دو نوع پیوند وجود دارد. پیوند جوانه و پیوند شاخه که هر دو آن بر روی نسترن انجام می‌شود.


سمی ترین گیاه بعنوان دکور در ادارات و منازل

گیاه بسیار خطرناک "دیفن باخیا" که اکثر جا هادر منازل و دفاتر نگهداری می شود بسیار سمی بوده و می تواند به مرگ افراد بویژه کودکان منجر شود.
  
در صورتی که قطعه ای از برگ آن خورده شود انسان را می کشد - دست زدن به برخی از انواع آن بعد از تماس با چشم انسان را کور می کند.
 
 این گیاه مانند برگ انجیری بسیار سمی است و باید از دسترس نوزادان و کودکان نوپا که احتمال می دهید برگ های آن را به دهان بگذارند، دور نگهداشته شود در صورت بلعیده شدن، به دهان و زبان آسیب می رساند و شخص قادر به تکلم نیست.
 
نام فارسی اصیل این گل ، دیفن باخیا است که اشاره به سمی بودن برگ آن دارد. گیاهی است برگ زینتی. زادگاهش برزیل است. ساقه‌ها نرم و آبکی و نقش و رنگ برگها سبز رنگ بوده و آراسته به لکه‌های سفید کرمی و زرد کمرنگ است که از دو طرف برگ دیده می‌شوند. ساقه‌ها غالبا بدون انشعاب و برگهای انتهایی همیشه در حال رشد و فعالیت می‌باشند و برگهای پایینی به تدریج ریزند و ساقه حالت سخت به خود می‌گیرد. نسبت به عدم تهویه هوای اتاق و آبیاری بیش از اندازه حساس است.